| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work-2020-21-National Rurban Mission (NRuM)-Phase III – RWSS to Nedumpana – Pallimon – Replacing old and damaged pipes, extension of pipe line, interconnection of JICA pipe line etc. in Ward No. 1 to 7 in NedumpanaGramaPanchayath

Tender Details
Tender Number 124/2020-21/EE/PH Dn/KLM
Office Name കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 02-02-2021
Due Date 30-01-2021
Amount ₹3820510
Work Details laying 90/75mm PVC pie 3750m and 3750m respectively
T124

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം