| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

Deposit work -2019-20 –  Vazhakkad panchayath – pipeline extension to Thottancheri to Mithal naramkuzhi area in Vard.3 of vazhakkad panchayth

Tender Details
Tender Number MJI-SUB-03/2020-21
Office Name PH Division Edappal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-10-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹97882
Work Details Deposit work -2019-20 -  Vazhakkad panchayath - pipeline extension to Thottancheri to Mithal naramkuzhi area in Vard.3 of vazhakkad panchayth
tendernotice

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം