| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

Deposit Work-2019-20 -Vazhakkad Panchayath-Pipeline extension to Thottancheri Mithal Naramkuzhi area in ward No.3 in Vazhakkad Panchayath

Tender Details
Tender Number MJI-SUB-03/2020-21
Office Name PH Sub Division Manjeri
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹97882
Work Details Deposit Work-2019-20 -Vazhakkad Panchayath-Pipeline extension to Thottancheri Mithal Naramkuzhi area in ward No.3 in Vazhakkad Panchayath
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_132-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം