| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

CWSS to Pampa and Sabarimala- Laying disribution line from Charalmedu to Madukka and Neelimala bottom pumphouse to Chelikkuzhy top.

Tender Details
Tender Number 066/2020-21/EE/PH/PTA
Office Name PH Division Pathanamthitta
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 16-10-2020
Due Date 19-10-2020
Amount ₹537820.00
Work Details Laying disribution line from Charalmedu to Madukka and Neelimala bottom pumphouse to Chelikkuzhy top.
T66

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം