| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

Conveyance of Chlorine cylinder

Tender Details
Tender Number 66/2020-21
Office Name PH Division Kasargod
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 19-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹0
Work Details Conveyance of Chlorine cylinder
E-Tender Details E-Tender
66-2020-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം