| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

BAWSS to Kundara and adjoining panchayaths – Annual maintenance of various distribution lines in Perayam grama panchayath for a period of 12 Months

Tender Details
Tender Number 08/AEE/PHSK/2021-22
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 02-07-2021
Due Date 30-06-2021
Amount ₹936205
Work Details BAWSS to Kundara and adjoining panchayaths - Annual maintenance of various distribution lines in Perayam grama panchayath for a period of 12 Months
E-Tender Details E-Tender
Notice-5

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം