| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

BAWSS to Kundara and adjoining panchayaths Annual maintenance of various distribution lines in East kallada grama panchayath for 12 Months

Tender Details
Tender Number 11/AEE/PHSK/2021-22
Office Name PH Sub Division Kottarakkara
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 02-07-2021
Due Date 30-06-2021
Amount ₹750440
Work Details BAWSS to Kundara and adjoining panchayaths Annual maintenance of various distribution lines in East kallada grama panchayath for 12 Months
E-Tender Details E-Tender
Notice-8

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം