| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

ANNUAL MAINTENANCE OF RWSS TO DEVIKULANGARA 2020 – 2021- LEAK RECTIFICATION WORKS IN PUMPING MAIN / DISTRIBUTION LINES INCLUDING ANTICIPATED URGENT MINOR PIPE LINE REPAIR WORKS UNDER RWSS TO DEVIKULANGARA IN DEVIKULANGARA PANCHAYAT FOR THE YEAR 2020-2021

Tender Details
Tender Number KWA/11/2021-22/ AEE/HPD
Office Name WS Project Sub Division Haripad
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 02-06-2021
Due Date 14-06-2021
Amount ₹1205470
Work Details ANNUAL MAINTENANCE OF RWSS TO DEVIKULANGARA 2020 - 2021- LEAK RECTIFICATION WORKS IN PUMPING MAIN / DISTRIBUTION LINES INCLUDING ANTICIPATED URGENT MINOR PIPE LINE REPAIR WORKS UNDER RWSS TO DEVIKULANGARA IN DEVIKULANGARA PANCHAYAT FOR THE YEAR 2020-2021
E-Tender Details E-Tender
Tendernotice_155-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം