| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

ANNUAL MAINTENANCE OF RWSS TO CHEPPAD PANCHAYAT 2020 -21 LEAK RECTIFICATION WORKS IN PUMPING MAIN / DISTRIBUTION LINES INCLUDING ANTICIPATED URGENT MINOR PIPE LINE REPAIR WORKS UNDER CHEPPAD PANCHAYAT FOR THE YEAR 2020-21

Tender Details
Tender Number KWA/05/2021-22/AEE/HPD
Office Name കേന്ദ്ര കാര്യാലയം
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 02-06-2021
Due Date 14-06-2021
Amount ₹654839
Work Details ANNUAL MAINTENANCE OF RWSS TO CHEPPAD PANCHAYAT 2020 -21 LEAK RECTIFICATION WORKS IN PUMPING MAIN / DISTRIBUTION LINES INCLUDING ANTICIPATED URGENT MINOR PIPE LINE REPAIR WORKS UNDER CHEPPAD PANCHAYAT FOR THE YEAR 2020-21
E-Tender Details E-Tender

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം