| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

Annual Mace. of CWSS to Chithara, CARWSS to Kulathupuzha, RWSS to Vettanchira, Kallumala and Chadayamangalam in Chadayamangalam, Ittiva and Alayamon Panchayath for one year

Tender Details
Tender Number 27/AEE/PHSD/KDL/2020-21
Office Name PH Sub Division Kadakkal
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 25-01-2021
Due Date 28-01-2021
Amount ₹618492
Work Details Work tendered

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം