| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Annual Mace. 2020-21-RWSS to Kandalloor

Tender Details
Tender Number e Tender No. 692020-21/EE/PHA
Office Name PH Division Alappuzha
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 25-09-2020
Amount ₹796926
Work Details Annual Mace. 2020-21-RWSS to Kandalloor-Leak rectification works in pumping main/Distribution lines including anticipated urgent minor pipe line repair works under Kandalloor Panchayath for the year 2020-21
E-Tender Details E-Tender
69-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം