| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

72/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM

Tender Details
Tender Number 72/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 14-10-2020
Amount ₹41465970.84
Work Details 72/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM JJM-2020-2021-Aryanad Panchayath-Providing Functional Household Tap Connections(FHTC) with replacement of old pipes and pip line extension in various wards of Aryanad Grama Panchayath
tendernotice-101

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം