| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 29-11-2021, 5:59 pm 
KWAKWAKWA

71/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 71/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 28-10-2020
Amount ₹85559246
Work Details 71/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jal Jeevan Mission – Thiruvananthapuram DistrictPallichal Grama Panchayat - Phase 2(a) & 2(b) - Augmentation of existing schemes and on-going projects for providing FHTCs to all households in Pallichal Grama Panchayat and Supplying, Laying Testing with 300mm DI K9, for a length of 1300m From Channel Jn at Balaramapuram to 8.70 LL GLSR at POOVADA & Interconnection works in Pallichal Gramma Panchayath
tendernotice-99

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം