| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

63/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 63/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹36728246
Work Details 63/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Thirupuram Grama Panchayath –PhaseII- Providing FHTC's to households through retrofitting and pipeline extension in various wards of Thirupuram Grama panchayath
tendernotice-91

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം