| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

61/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM

Tender Details
Tender Number 61/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹48208897.77
Work Details 61/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram DistrictTholicodu GramaPanchayath – Providing W S Connection with replacement of old pipes and pipe line extension in various wards of Tholicodu Panchayath
tendernotice-87

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം