| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

56/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 56/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 08-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹50970751
Work Details 56/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Vilavoorkkal panchayat- Part 2 Water supply line extensions, installation of higher capacity pump set & providing Functional Household Tap Connection (FHTC) from existing and proposed pipelines to households of Vilavoorkkal Grama Panchayath
tendernotice-210

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം