| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

55/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1

Tender Details
Tender Number 55/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 05-10-2020
Due Date 28-10-2020
Amount ₹64114153
Work Details 55/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1 Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Kunnathukal Grama Panchayath –phase2-providing pipe line extension and household connections in Kunnathukal Grama Panchayth
tendernotice-77

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം