| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

53/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 53/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹92625970
Work Details 53/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Water supply line extension &providing water connections from existing and proposed pipelines to households of Kattakada Grama Panchayath
tendernotice-204

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം