| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-10-2021, 2:39 pm 
KWAKWAKWA

50/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1

Tender Details
Tender Number 50/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 24-09-2020
Due Date 01-10-2020
Amount ₹14913390
Work Details 50/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM/RT1 Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Kottukal Panchayath - (Phase-2)-Providing FHTCS to house holds through retrofitting and pipe line extension in various wards of Kottukal grama panchayath.
tendernotice-68

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം