| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

49/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM

Tender Details
Tender Number 49/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 07-09-2020
Due Date 17-09-2020
Amount ₹8079670
Work Details 49/2020-21/KWA/PHC/D2/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Perumkadavila Panchayat -Part 2- RWSS to Marayamuttam and Kodithookimala Water supply line extension & providing water connections from existing and proposed pipelines to households
tendernotice-200

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം