| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

44/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM

Tender Details
Tender Number 44/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 03-09-2020
Due Date 14-09-2020
Amount ₹20888197.13
Work Details 44/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram DistrictPangode GramaPanchayath – Providing Functional house hold tap connections and providing pipeline extensions in Pangode grama panchayath
tendernotice-198

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം