| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

37/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)

Tender Details
Tender Number 37/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹33282825.46
Work Details 37/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1) Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Providing water connection from the existing WS schemes in Kilimanoor Panchayath
tendernotice-52

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം