| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

36/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM

Tender Details
Tender Number 36/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹30805035.96
Work Details 36/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Pullampara grama panchayath-Providing Functional House hold Tap Connections and providing pipe line extensions in Pullampara Grama panchayath
tendernotice-112

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം