| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA

32/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM

Tender Details
Tender Number 32/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹31240724
Work Details 32/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Karavaram Grama Panchayath – Providing functional house hold connections(FHTC)and other related works in Karavaram GrammaPanchayath
KaravaramTN-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം