| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

30/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)

Tender Details
Tender Number 30/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 25-09-2020
Due Date 12-10-2020
Amount ₹20117453.49
Work Details 30/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2). Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Chemmaruthy Grama panchayath-Providing water connections to house hold in Chemmaruthy Grama Panchayath
tendernotice-44

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം