| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

28/2020-21/KWA/PHC/D5/TVM

Tender Details
Tender Number 28/2020-21/KWA/PHC/D5/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 07-09-2020
Amount ₹25646897
Work Details 28/2020-21/KWA/PHC/D5/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Kalliyoor Grama Panchayath – Providing Pipeline extension and house hold connections(FHTC)and other related works in Kalliyoor GrammaPanchayath
tendernotice-110

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം