| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 04-12-2021, 5:17 pm 
KWAKWAKWA

25/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM/RT1

Tender Details
Tender Number 25/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM/RT1
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 05-10-2020
Amount ₹13418062.93
Work Details 25/2020-21/KWA/PHC/D3/TVM/RT1 . Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Kallara grama panchayath-Providing Functional House hold Tap Connections and providing pipe line extensions in Kallara Grama panchayath
tendernotice-38

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം