| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 06-12-2021, 9:58 am 
KWAKWAKWA

19/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)

Tender Details
Tender Number 19/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 14-09-2020
Due Date 22-09-2020
Amount ₹18749869
Work Details 19/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT1) Jaljeevan Mission-2020-21–Thiruvananthapuram DistrictAzhoor Grama Panchayath-Providing FHTCs by extending the pipe lines from existing water supply scheme
tendernotice-147

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം