| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 28-10-2021, 4:54 pm 
KWAKWAKWA

18/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM

Tender Details
Tender Number 18/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 27-08-2020
Due Date 04-09-2020
Amount ₹13372001
Work Details 18/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Manamboor Grama panchayath-Providing water supply connections to house hold from the existing supply scheme
tendernotice-151

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം