| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

16/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)

Tender Details
Tender Number 16/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)
Office Name PH Division North Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 06-10-2020
Amount ₹11645951
Work Details 16/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2) . Jaljeevan Mission-2020-21–Thiruvananthapuram District- Vettoor Grama Panchayath-Providing FHTCs from the existing water supply scheme –part I & II (Combined )
tendernotice-26

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം