| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

11/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)

Tender Details
Tender Number 11/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2)
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name ജലജീവൻ മിഷൻ
Tender Date 22-09-2020
Due Date 06-10-2020
Amount ₹9460543
Work Details 11/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM(RT2) . Jaljeevan mission-2020-21–Thiruvananthapuram DistrictKizhuvilam Grama Panchayath-Providing Functional Household Tapconnections in Kizhuvilam Grama Panchayath (retrofittable/Extendable)
tendernotice-18

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം