| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA

10/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM

Tender Details
Tender Number 10/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM
Office Name PH Circle Thiruvananthapuram
Project Name മറ്റിനങ്ങൾ
Tender Date 15-09-2020
Due Date 28-09-2020
Amount ₹52814232
Work Details 10/2020-21/KWA/PHC/D1/TVM Integrated WSS to Kazhakkuttom Constituency-Mini Water Supply Scheme to Kodikkunnu In Njandoorkonam Division in Thiruvananthapuram Corporation & Adjoining Villages (including FHTCs)
tendernotice-123

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം