| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Subject: Regularisation of Operator 19387-E5-2018-KWA dtd 01.12.2020

Order Number: No: 19387/E5/2018/KWA

Order Date: 01-12-2020

Regularisation-of-Operator-19387-E5-2018-KWA-dtd-01.12.2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം