വിഷയം: മീറ്റർ ഇൻസ്‌പെക്ടർ/റീഡർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട KWA -ജീവനക്കാർ- ഉത്തരവ്

ഉത്തരവ് നമ്പർ: 12655/E3/2018/KWA

ഉത്തരവ് തിയതി: 05-10-2020

Meter-Reader-Meter-Inspector-orders-dated-05.10.2020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)