| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Subject: KIIFB 2017-2018 Thiruvananthapuram Neyyar alternative source laying 1422mm MS pipe of 12.5mm thick transmission main from neyyar dam to ptp nagar tender reg:

Order Number: KWA/PHC D2/5160/2017

Order Date: 18-03-2021

neyyar-ptp-kiifb-tender-1

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം