| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 24-01-2022, 9:33 pm 
KWAKWAKWA

Subject: കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി - പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം:2021-22 - അപേക്ഷകൾ ജി-സ്പാർക്ക് മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Order Number: 1544/E1/2021/KWA

Order Date: 17-04-2021

GT-circular-dated-17.04.2021

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം