| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 30-11-2021, 12:13 pm 
KWAKWAKWA

Subject: കേരള ജല അതോറിറ്റി - ജീവനക്കാര്യം - കോവിഡ്-19 വ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക് ഡൗണിന് ഇളവുകൾ പ്രഖാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഓഫീസുകളുടെയും ക്യാഷ് കൗണ്ടറുകളുടെയും പ്രവർത്തനം ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

Order Number: 7838/E1/2021/KWA

Order Date: 02-06-2021

Office-working-circular-dated-02.06.2021

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം