| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 03-12-2021, 2:45 pm 
KWAKWAKWA

Subject: കേരള ജല അതോറിറ്റി - ജീവനക്കാര്യം - 01.04.2021 അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മീറ്റര്‍ റീഡര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

Order Number: 3439/E3/2021/KWA

Order Date: 18-05-2021

MR-Final-Seniority-as-on-01.04.2021

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം