കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ

ഭിന്ന ശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ള, നിലവിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷനില്ലാത്ത നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൌജന്യമായി കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ എടുത്തു നൽകുന്ന ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി ബഹു. മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും റോട്ടറി ക്ലബ്ബുമായി സഹകരിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – Er. Unnikrishnan (984615004)
Read More

techdrops

Weekly online interactive sessions – ‘MANAGING COMPLAINTS USING AQUALOOM’ by Er. Sunilkumar P. – 4 July 2021, Sunday – 7 pm – meeting link meet.google.com/ezw-udwv-myp
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content