| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA
g

Digital Device ഇല്ലാതെ പഠനം മുടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തുമ്പോളി സെൻ്റ് തോമസ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഒരു നിർദ്ദന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് Degital Device വാങ്ങുന്നതിനുളള തുക അക്വയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ ഹഷീർ A, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ.സജി.വി.എസ്. എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്‌കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ ഏല്പിച്ചു

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം