അക്വ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വനിതാ സബ് കമ്മറ്റി വയനാട്ടിൽ സ്ത്രീപക്ഷ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ശ്രീമതി സബീന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുത്തു

C

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)