കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വാക്സിൻ ചലഞ്ചിന്റെ പേരിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസേഴ്സ് ‘അക്വ’ സ്വരൂപിച്ച ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിയെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് (6,48,500/-) രൂപയുടെ ചെക്ക് ബഹു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ബാലഗോപാലിനെ അക്വ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാർ ഇ എസ് ഏൽപ്പിച്ചു. തദവസരത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി.കരുണാകരൻ, അക്വ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുരേഷ് കെ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)