തിരുവനന്തപുരം: വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെയുണ്ടാകുന്ന കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണാനും പരാതികൾ  സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും  വേനൽക്കാല  കുടിവെള്ള വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും വാട്ടർ അതോറിറ്റി കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിൽ പരാതിപരിഹാര-നിരീക്ഷണ സെൽ നിലവിൽ വന്നു. കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിലെ  കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനമായ 1916 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിൽ 24 മണിക്കൂറും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതു കൂടാതെ 9495998258 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പരിലും മെസഞ്ചർ വഴിയും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കും. മാർച്ച് 15 മുതൽ മേയ് 31 വരെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ അക്വാലൂം സോഫ്റ്റ് വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ജില്ലാതലത്തിൽ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ ഒാഫിസിൽ ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമാക്കി. ഇത് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെയും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും. ജില്ലാതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി നോഡൽ ഒാഫിസർമാരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

തിരുവനന്തപുരം – 0471 2322303     

കൊല്ലം                -0474 2742993

പത്തനംതിട്ട         -0468 2222670

കോട്ടയം              -0481 2563701

ആലപ്പുഴ             -0477 2237954

എറണാകുളം       -0484 2361369

ഇടുക്കി                -0485 2835637 

തൃശൂർ                 -0487 2333070

പാലക്കാട്            -0491 2546632

കോഴിക്കോട്        -0495 2370095

വയനാട്               -0493 6220422

മലപ്പുറം               -9188127925

കണ്ണൂർ                 -04972 707080

കാസർ​കോഡ്       –04994 255544

അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ബ്ലൂ ബ്രി​ഗേഡ് സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ജലവിതരണ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നിരീക്ഷിക്കാനായി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കും. അടിക്കടി ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തി ചോർച്ച ഉടനടി പരിഹരിക്കാൻ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ജലസംഭരണികൾക്കു പുറമെ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ താൽക്കാലിക സംഭരണികൾ സ്ഥാപിക്കും. ജലദുരുപയോഗം, മോഷണം എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആന്റിതെഫ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കും.

വേനൽക്കാലത്ത് ജലം കരുതലോടെ ഉപയോ​ഗിക്കണമെന്നും ദുരുപയോ​ഗം ഒഴിവാക്കണമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content