വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തിരുമല, ആറ്റുകാൽ ജലസംഭരണികൾക്കു മുകളിൽ 2.12 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയ 100 കിലോവാട്ട് വീതം ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള സൗരോർജ നിലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നിർവഹിച്ചു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)