പെരിനാട് പഞ്ചായത്തിൽ ബഹു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പുമന്ത്രി ശ്രീമതി. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
ചെങ്ങന്നൂരിൽ ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ എംഎൽഎ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
വൈക്കത്ത് ശ്രീമതി. സി.കെ. ആശ എംഎൽഎ ജലജീവൻ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
മൂവാറ്റുപുഴ പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിൽ ശ്രീ. അനൂപ് ജേക്കബ് എംഎൽഎ ജലജീവൻ കണക്ഷൻ നൽകുന്നു.
അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്
മലപ്പട്ടം, കണ്ണൂർ
കാട്ടകാമ്പൽ, തൃശൂർ
മുഴപ്പിലങ്ങാട്, കണ്ണൂർ
പുല്ലാട്, തിരുവല്ല
വൈക്കം
മറക്കര, കോട്ടയ്ക്കൽ, മലപ്പുറം

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)