ജലജീവൻ ഉദ്ഘാടന വാർത്ത-കേരള കൗമുദി
ജലജീവൻ ഉദ്ഘാടന വാർത്ത-ദേശാഭിമാനി
ജലജീവൻ ഉദ്ഘാടന വാർത്ത-മാധ്യമം
മലയാള മനോരമ
ജനയുഗം
സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനദിവസം ജലവിഭവ വകുപ്പ് ദിനപ്പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരസ്യം
ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിനായി തയാറാക്കിയ ക്ഷണക്കത്ത്
The Times Of India
മാധ്യമം
മാതൃഭൂമി
മലയാള മനോര 08.102020

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
Skip to content