കണക്ഷൻ വിഛേദിക്കൽ

Disconnection / Re – connection Water connections can be disconnected temporarily for a minimum period of  three months and a maximum period of 12 months as per the request of the consumers in the prescribed application form to the Assistant Executive Engineer along with the remittance of application fee, disconnection fee and all dues. Water […]
Read More

കണക്ഷൻ മാറ്റം

Water Connection Alteration Inside Installation Inside installations means all the pipes, specials, valves, cocks, taps, other fittings and appurtenances laid beyond the water meter within the customers premises and shall include the service pipe and water connections also. Inside installations shall be laid only with prior sanction in accordance with the plan and specifications approved […]
Read More

ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം

Ownership Change Ownership of water connections can be changed when there is a change in ownership and shall be affected only based on written application in the prescribed form along with the below mentioned documents to the offices concerned. The change of ownership is allowed only after clearing all water charge dues, arrears if any. […]
Read More

New Water Connection

New Water Connection Application for water connection shall be submitted through eTapp online web portal. Consumers have to create an account with their email-id on the eTapp web portal to submit applications, multiple applications can be submitted with this account. Mobile number is also necessary to submit applications online. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക eTapp […]
Read More

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)