| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA
Who's Who

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്
ശ്രീമതി. ജെസ്സി ജോസ് എൻ.

ഡയറക്ടർ, സ്റ്റേറ്റ് റഫറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൊച്ചി
08547001231

ശ്രീ. സന്തോഷ്കുമാർ ആർ. വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം
08547638079

preetha
ശ്രീമതി പ്രീതാ വി.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ, കൊച്ചി
08547638076

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം