| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 27-11-2021, 3:52 pm 
KWAKWAKWA
Quality
ദർശനം
Quality Monitoring  wing have  a well  established network of certified laboratories   that extend service to society to ensure safe drinking water.
Quality
ദൗത്യം
We monitor the quality of drinking water to ensure a healthy society. Continuous Performance  is targeted by setting up and upgrading water testing laboratories confirming to ISO/IEC standards.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം