| ടോൾ ഫ്രീ-1916 | | ക്വിക് പേ |
  Last updated at 07-12-2021, 3:22 pm 
KWAKWAKWA
IT Wing
ദർശനം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും, അത് സാർവത്രികമായി എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, ഉപയോഗപ്രദവുമാക്കുന്നതിനും

IT Wing
ദൗത്യം

K.W.A. - യുടെ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വവും ഐ.ടി. പരിഹാരങ്ങളും നൽകുന്നതിന്. മികച്ച ഡാറ്റ ശേഖരണവും, വിശകലനവും, സംരക്ഷണവും നൽകി K.W.A.യുടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുകയും, ഇതുവഴി ലാഭവും. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സേവനങ്ങൾ എത്തിച്ച് പരമാവധി സംതൃപ്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മലിനജല സേവനങ്ങൾക്കുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസി

വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം
+91-471-2738300
(10 AM - 05 PM)
ml_INമലയാളം